ทำเนียบบุคคลากร

เนียบบุคคลากร : สภ.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช

[tabs style=”h1″ ]

[tab title=”ฝ่ายบริหาร” ]

ฝ่ายบริหาร

 รูปภาพ   ยศ  ชื่อ สกุล  นามเรียกขาน  ตำแหน่ง  หมายเหตุ
พ.ต.อ.วิเชียร เปล่งฉวี ท่าศาลา 1 ผกก.สภ.ท่าศาลา
 พ.ต.ท.ธวัชชัย พิมเสน  ท่าศาลา 2  รอง ผกก.ป.สภ.ท่าศาลา
 พ.ต.ท.เกษมสิทธิ์ จำปาทอง  ท่าศาลา 3  รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าศาลา
 พ.ต.ท.อานุภาพ จันดิถวงค์ ท่าศาลา 4  รอง ผกก.สส.สภ.ท่าศาลา
พ.ต.ท.เมธี พาชื่นใจ ท่าศาลา 31 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าศาลา
 พ.ต.ท.สมพร รักแก้ว  ท่าศาลา 21  สวป.สภ.ท่าศาลา
 พ.ต.ต.วิสูตร์ จันทร์มีศรี  ท่าศาลา 22  สวป.สภ.ท่าศาลา
 พ.ต.ต.วีรเดช พันธรักษ์ ท่าศาลา 41 สว.สส.สภ.ท่าศาลา
ดารุณี คัดทะจันทร์  พ.ต.ท.หญิงดารุณี  คัดทะจันทร์  ท่าศาลา 51  สว.ธร.สภ.ท่าศาลา

[/tab]
[tab title=”งานธุรการ (อำนวยการ)” ]

งานธุรการ (อำนวยการ)

รูปภาพ ยศ ชื่อ สกุล นามเรียกขาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
พ.ต.ท.ธวัชชัย พิมเสน ท่าศาลา 2 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าศาลา  ควบคุม
พ.ต.ท.หญิงดารุณี คัดทะจันทร์ ท่าศาลา 51 สว.ธร.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ.หญิงชนิสร เมืองน้อย ท่าศาลา 511 รอง สว.ธร.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ.สุพันธ์ ผลประดิษฐ์ ท่าศาลา 512 รอง สว.(ป.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.ธร.กพ.
ด.ต.บำรุง เล่นทัศน์ ท่าศาลา 5101 ผบ.หมู่ (ธร.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.กบ.
ด.ต.หญิง สุนันทา เจะเกษม ท่าศาลา 5102 ผบ.หมู่ (ธร.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.ธร.
ส.ต.ต.รบิล รัตนพันธ์ ท่าศาลา 5103 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ท่าศาลา ทนท.กบ.
ด.ต.หญิงกาญจนา ม่วงทอง ด.ต.หญิง กาญจนา ม่วงทอง ท่าศาลา 5201 ผบ.หมู่ (ธร.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.กง.
ด.ต.วิษณุ หิมคุณ ท่าศาลา 5202 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.กง.
ด.ต.สุวิทย์ แก้วสุกใส ท่าศาลา 5203 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.กง.

[/tab]
[tab title=”งานป้องกันปราบปราม” ]

งานป้องกันปราบปราม

>

[button]Click Here[/button]

รูปภาพ ยศ ชื่อ สกุล นามเรียกขาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
พ.ต.ท.ธวัชชัย พิมเสน ท่าศาลา 2 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าศาลา
พ.ต.ต.วิสูตร์ จันทร์มีศรี ท่าศาลา 22 สวป.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.ไสว ปานสีเมฆ ร.ต.อ.ไสว ปานสีเมฆ ท่าศาลา 211 รอง สวป.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ.ปุรเชษฐ์ คงนวน าศาลา 212 รอง สวป.สภ.ท่าศาลา  

 

ร.ต.ท.ยิ้มเอก หมิดสะแหล้ ร.ต.ท.ยิ้มเอก หมิดสะแหล้ ท่าศาลา 213 รอง สวป.สภ.ท่าศาลา
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87 ร.ต.ท.กิตติศักดิ์ มังสาทอง ท่าศาลา 214 รอง สวป.สภ.ท่าศาลา  ทนท.ธร.จร.
ด.ต.อภิรัก เจียมรัตนวงศ์ ด.ต.อภิรัก เจียมรัตนวงศ์ ท่าศาลา 2023 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา ทนท.ธร.ป.
ด.ต.สมศักดิ์ หนูจันทร์ ด.ต.สมศักดิ์ หนูจันทร์ ท่าศาลา 2027 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา ทนท.ธร.ป.

[/tab]

[tab title=”งานจราจร” ]

งานจราจร

รูปภาพ ยศ ชื่อ สกุล นามเรียกขาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
พ.ต.ท.ธวัชชัย พิมเสน ท่าศาลา 2 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าศาลา
พ.ต.ท.สมพร รักแก้ว ศาลา 21 สวป.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ.วรรณชัย  คชายนต์ ท่าศาลา 611 รอง สวป.สภ.ท่าศาลา  ทนท.จร.
ร.ต.อ.อภิชาติ ส่งศรี ท่าศาลา 612 รอง สว.จร.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.สำเริง จุลนวล ท่าศาลา 613 รอง สว.จร.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.เดโช บุญเต็ม ท่าศาลา 615 รอง สว.จร.สภ.ท่าศาลา
ด.ต.นิคม จันทร ด.ต.นิคม จันทร ท่าศาลา 6001 ผบ.หมู่(จร.)สภ.ท่าศาลา
ด.ต.มลตรี นิติชัย ด.ต.มลตรี นิติชัย ท่าศาลา 6002 ผบ.หมู่(จร.)สภ.ท่าศาลา
ด.ต.วีระศักดิ์ เพ็งจันทร์ ท่าศาลา 6003 ผบ.หมู่(จร.)สภ.ท่าศาลา
ด.ต.สมพร รักดี ด.ต.สมพร รักดี ท่าศาลา 6004 ผบ.หมู่(จร.)สภ.ท่าศาลา

[/tab]

[tab title=”งานสืบสวน” ]

งานสืบสวน

 

รูปภาพ ยศ ชื่อ สกุล นามเรียกขาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ ท่าศาลา 4 รอง ป.สภ.ดอนสัก

รรท.ผกก.สส.สภ.ท่าศาลา

พ.ต.ท.ณธรรศ ม่วงแก้ว ท่าศาลา 41 สว.สส.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ.ฤทธิไกร จิตต์วิบูลย์  ร.ต.อ.ฤทธิไกร จิตต์วิบูลย์ ท่าศาลา 411 รอง สว.สส.สภ.ท่าศาลา
%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2 ร.ต.อ.ภูวนัย ชัยแก้ว ท่าศาลา 412 รอง สว.สส.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ.วินัย รัตนจิตต์ ท่าศาลา 413 รอง สว.สส.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ.วรวรรธน์ วิชัยดิษฐ ท่าศาลา 414 รอง สว.สส.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.ชุม แก้วพะวงษ์ ร.ต.อ.ชุม แก้วพะวงศ์ ท่าศาลา 415 รอง สว.(สส.)สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.สำราญ ฤทธิเดช ร.ต.อ.สำราญ ฤทธิเดช ท่าศาลา 416 รอง สว.(สส.)สภ.ท่าศาลา ทนท.ส่งหมาย
ร.ต.ท.เฉลิมพล ด้วงปรางค์ ท่าศาลา 417 รอง สว.(สส.)สภ.ท่าศาลา
ด.ต.ราชัน โอทองคำ ด.ต.ราชัน โอทองคำ ท่าศาลา 4001 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา ทนท.ธร.สส.
ด.ต.นันทวิทย์ ชูจินดา ด.ต.นันทวิทย์ ชูจินดา ท่าศาลา 4002 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา
ด.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลึงผล ด.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลึงผล ท่าศาลา 4003 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา
ด.ต.อรุณ ทองขาว ด.ต.อรุณ ทองขาว ท่าศาลา 4004 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา

[/tab]

[tab title=”งานสอบสวน-คดี” ]

งานสอบสวนและคดี

รูปภาพ ยศ ชื่อ สกุล นามเรียกขาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
พ.ต.ท.โสภณ จำนงนิจ ท่าศาลา 3 พงส.ผนพ.สภ.ท่าศาลา
พ.ต.ท.อรุณ จันทร์พูล ท่าศาลา 31 พงส.ผนพ.สภ.ท่าศาลา
พ.ต.ท.สมบัติ จำปาทอง ท่าศาลา 32 พงส.ผนพ.สภ.ท่าศาลา  ชรก.สภ.กะพ้อ
ร.ต.อ.พิทยา เทวเดช ร.ต.อ.พิทยา เทวเดช ท่าศาลา 311 พงส.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ.ยิ่งยง ช่วยกิจ ร.ต.อ.ยิ่งยง ช่วยกิจ ปากพนัง 315 พงส.สภ.ปากพนัง  ชรก.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.ประเทือง ชนะสงคราม ร.ต.ท.ประเทือง ชนะสงคราม ท่าศาลา 312 พงส.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.ณรงค์ชัย คงช่วย ร.ต.ท.ณรงค์ชัย คงช่วย ท่าศาลา 313 พงส.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.จเร พูลแก้ว ร.ต.ท.จเร พูลแก้ว ท่าศาลา 314 พงส.สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.วีระศักดิ์ ชุมทอง ร.ต.ท.วีระศักดิ์ ชุมทอง ท่าศาลา 303 รอง สว.(ป.)สภ.ท่าศาลา  เปรียบเทียบปรับ
ร.ต.ท.จรัญ อรุณจิตต์ ร.ต.ท.จรัญ อรุณจิตต์ ท่าศาลา 230 รอง สว.(ป.)สภ.ท่าศาลา  ส่งผู้ต้องหา
ร.ต.ต.สมศักดิ์ สมพรเสน่ห์ ร.ต.ต.สมศักดิ์ สมพรเสน่ห์ ท่าศาลา 301 รอง สว.(ป.)สภ.ท่าศาลา  หน.งานคดี
ด.ต.สมศักดิ์ พุกเกลี้ยง ด.ต.สมศักดิ์ พุกเกลี้ยง ท่าศาลา 3015 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.วท.
ด.ต.ไพรัช ดุลย์เภรี ด.ต.ไพรัช ดุลย์เภรี ท่าศาลา 3021 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.ปจว.
ด.ต.สมเพียร คงปราณ ด.ต.สมเพียร  คงปราณ ท่าศาลา 3022 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.ปจว.
ด.ต.ปรียา หนูสาย ด.ต.ปรียา หนูสาย ท่าศาลา 3016 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ทนท.วท.
ด.ต.สนธ์ชัย เชาวลิต ด.ต.สนธ์ชัย เชาวลิต ท่าศาลา 3028 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  พลขับ พงส.
ด.ต.สนธยา พันธมาศ ด.ต.สนธยา พันธมาศ ท่าศาลา 2037 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  พลขับ พงส.
ด.ต.จริ ส่งศรี ด.ต.จริ ส่งศรี ท่าศาลา 3012 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ธร.งานคดี
ด.ต.ณรงค์ พรหมศร ด.ต.ณรงค์ พรหมศร ท่าศาลา 3013 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ธร.งานคดี
ด.ต.วรชิต บุญวรรณ ด.ต.วรชิต บุญวรรณ ท่าศาลา 3014 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ธร.งานคดี
ด.ต.ศักดิ์ชัย พันธมาศ ด.ต.ศักดิ์ชัย พันธมาศ ท่าศาลา 26 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  เดินรายงาน

[/tab]

[tab title=”งานชุมชนสัมพันธ์” ]

งานชุมชนสัมพันธ์

รูปภาพ ยศ ชื่อ สกุล นามเรียกขาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
พ.ต.ท.สมัย-พรมพากล พ.ต.ท.สมัย พรมพากล ท่าศาลา 2 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าศาลา  หน.ชมส.
ร.ต.ท.ยิ้มเอก หมิดสะแหล้ ร.ต.ท.ยิ้มเอก  หมิดสะแหล้ ท่าศาลา 215 รอง สวป.สภ.ท่าศาลา  รอง หน.ชมส.
ด.ต.ก้องเกียรติ นิยมเดชา ด.ต.ก้องเกียรติ นิยมเดชา ท่าศาลา 2021 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ตชต.
ด.ต.ธวัช เพชรหึงค์ ด.ต.ธวัช เพชรหึงค์ ท่าศาลา 2014 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ประจำชุด
ด.ต.อภิรัก เจียมรัตนวงศ์ ด.ต.อภิรัก เจียมรัตนวงศ์ ท่าศาลา 2032 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าศาลา  ประจำชุด

ชุดปฎิบัติการชุมชนสัมพันธ์

ชุดปฎิบัติการชุมชนสัมพันธ์

รายชื่อ อส.ตร.สภ.ท่าศาลา

 1 ร.ต.ท.ยิ้มเอก หมิดสะแหล้ รอง สวป.สภ.ท่าศาลา  –  หน.อส.ตร.สภ.ท่าศาลา
 2 นายสุธรรม โต๊ะหมาด หมู่ 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 นายสมพงษ์ มงคล หมู่ 15 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 นายดลเราะเผด โต๊ะบ้าย หมู่ 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 นายดลเราะเฉด โต๊ะหมาด หมู่ 15 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 นายตะเหล็บ กาสิงห์ หมู่ 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 นายหยา อดุมัน รอง สวป.สภ.ท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 นายสุพจน์ แขกเต้ หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 นายจำรัส อาดหมาด หมู่ 4 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 นายอนันต์ อาลิแอ หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 นายดลร่อหมาน ใบห้า หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

[/tab]

[/tabs]

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทำเนียบบุคลากร และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร