โครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร

โครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร
สถานีตำรวจภูธรท่าศาลาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยนำทาง “ประชารัฐ” มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง อาทิ การใช้สถาบันครอบครัวเป็นแกนนำ เฝ้าระวังตักเตือนบุคคลในครอบครัวและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อลดผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร ลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุด เตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ และรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา เกิดจิตสานึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง สร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการจราจร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร